Мисија и визија

МИСИЈА

  •  Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима уз стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву.
  •  Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса као и способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз коришћење информационо-комуникационих технологија чиме се ученик оспособљује за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу.
  •  Развијање свести о себи, способности самовредновања и изражавања свог мишљења, оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота као и развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности.
  •  Унапређење и даљи развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије уз развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња.
  •  Способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства као и способност за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности јесу карактеристике које развијамо код ученика.
  •  Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине као и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости.

ВИЗИЈА

  •  Савремена и ефикасна школа задовољних, креативних и мотивисаних наставника, ученика, родитеља и социјалних партнера, која развија конструктивну, интерактивну и продутивну наставу и комуникацију и афирмише радну атмосферу са позитивном социјалном климом преко које на занимљив и ефикасан начин омогућује ученицима да дођу до општих и стручних знања која могу квалитетно и практично да примењују и која их оснажују да функционално сшремно и одговорно уђу у свет рада или даљег школовања, као и целоживотног учења.