Obrazovni profili

Na ovoj stranici pogledajte pregled obrazovnih profila (smerova) u našoj školi, a tačan spisak predmeta za svaki smer posebno možete preuzeti u .xls formatu klikom na odgovarajući link.

Medicinska sestra - tehničar (MST)

   mst  Ovaj smer je najstariji u školi. Pre skoro 60 godina to su bile lekarske pomoćnice, negovateljice, a nešto kasnije medicinske sestre. Zanimanje MST stiče najšire obrazovanje, pa je medicinskim sestrama omogućeno da rade na skoro svim odeljenjima i mestima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Učenici obrazovanje stiču preko opštih i stručnih predmeta. Ovi drugi usko prodiru u sve grane medicine. Izučavaju se preko teorijske i praktične nastave koja se ostvaruje u školskim kabinetima i u klinikama. Teorijsku nastavu iz stručnih predmeta predaju stručni saradnici, lekari specijalisti hirurgije, infektivnih bolesti, internih bolesti, epidemiologije, biohemije, ginekologije, neuropsihijatrije, pedijatrije. Praktičnu nastavu u školi i na klinikama vode viši medicinski tehničari i medicinski radnici sa fakultetskim obrazovanjem. Opšti predmeti su široko zastupljeni, naročito u prve dve godine obrazovanja. Učenici stiču dobro opšte obrazovanje što im omogućava upis na sve fakultete i više škole. MST ima najbliži neposredni kontakt sa bolesnikom. Nega bolesnika, ljubaznost, lepa reč su njihov osnovni posao. Oni pripremaju bolesnika za kontakt sa lekarom i izvršavaju naloge dobijene od lekara. Direktno učestvuju u deljenju terapije, uzimanju materijala za laboratorijske analize, vođenju medicinske dokumentacije, pripremi bolesnika za određene medicinske radnje. MST je jedno od najodgovornijih lica za stanje pacijenta, njegove higijene, kao i higijene njegove okoline. U isto vreme ona je i zdravstveni edukator, neko ko neprestano učestvuje u unapređenju zdravstvene kulture svoga okruženja. Jasno je da to mora biti osoba koja je pre svega odgovorna, čovekoljubac i humanista. Prizori koje svakodnevno sreće često nisu prijatni, treba izdržati i saživeti se sa velikom količinom ljudske patnje i nemoći, bolesničkim jecajima i kricima. Ići u medicinsku školu znači prolaziti i kroz jednu veliku školu života u kojoj se stiču iskustva većini nedostupna. Nekada su osmeh i dobra reč mnogo delotvorniji od lekova i to je nešto što medicinska sestra treba da nosi u sebi. Možda zakletva Florans Najtingel to najslikovitije pokazuje. Prve dve godine MST intenzivno vežbaju u školskim kabinetima koji su solidno opremljeni. To svoje znanje (nameštanje kreveta, lična higijena bolesnika, osnove davanja terapije...) kasnije u 3. i 4. godini proširuju i direktno primenjuju na praksi u skoro svim klinikama Kliničkog centra Niš, Vojne bolnice, Psihijatrijske bolnice, Doma zdravlja... Na praksi je kontakt sa pacijentom neposredan, a rad naših učenika često potpuno samostalan.

     Zbog svega rečenog mogućnosti za zapošljavanje su velike. Naši učenici mogu da rade u svim dispanzerima, domovima zdravlja, ustanovama kućne nege, patronažnim službama, na svim bolničkim odeljenjima. Veliki broj naših đaka uspešno se zapošljava i u inostranstvu gde su priznati i vrlo uspešni radnici.

     Nastavni plan za MST. Ciljevi i zadaci smera su:

 • prijem i otpust bolesnika
 • staranje o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnikom i održavanju higijene prostorija, nameštaja i pribora
 • dezinfekcija i sterilizacija pribora, materijala, instrumenata, nameštaja i prostorija
 • sprovođenje lične higijene nepokretnih bolesnika
 • kontrola vitalnih znakova, priprema za vizitu i praćenje iste
 • trebovanje hrane i sprovođenje veštačke ishrane
 • sprovođenje odgovarajućih medicinsko - tehničkih radnji
 • trebovanje i briga o dopremanju lekova i aplikacija lekova
 • pripremanje i uzimanje materijala za dijagnostička ispitivanja
 • pripremanje materijala i bolesnika za razne dijagnostičke i terapeutske procedure
 • priprema materijala i instrumenata za rad u previjalištu
 • učešće u izvršavanju dijagnostičkih postupaka (EKG, spirometrija...)
 • prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja
 • vođenje medicinske dokumentacije
 • sprovođenje mera preventivne zdravstvene zaštite
 • sprovođenje zdravstvenog vaspitanja

 

Područje zapošljavanja - ustanove za zdravstvenu zaštitu stanovništva, stacionarnog i ambulantnog tipa.

Fizioterapeutski tehničar (FT)

ft     Jedno je od najtraženijih zanimanja u Medicinskoj školi. Interesovanje je svake godine veliko, a za razliku od ostalih smerova, za ovaj se naročito zanimaju dečaci. Zato se, donekle, smatra muškim zanimanjem u pretežno ženskoj školi. Suština ovog zanimanja su osnove rehabilitacije i nega bolesnika. Uči se nega i rahabilitacija obolelih, povređenih i invalidnih lica (dece i odraslih) koji su potpuno ili delimično nepokretni. Prve dve godine ne razlikukuju se suštinski mnogo od ostalih smerova. Učenici vežbaju u školskom kabinetu negu bolesnika i savladavaju osnovne radnje vezane za rehabilitaciju. Opremljenost kabineta je prilično skromna, ali se u ovom periodu intenzivno radi na osavremenjavanju. Poručena nova oprema stići će u toku ove školske godine. Praktična nastava se izvodi u Domu zdravlja, Vojnoj bolnici, na Klinici za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku i Institutu za kardiovaskularna i reumatska oboljenja "Radon". Na svim ovim mestima učenici uče i uvežbavaju veliki broj opštemedicinskih i fizikalnih procedura: upotrebu svetlosne energije, toplotne energije, hidroterapije, elektroterapije, magnetoterapije, ultrazvučne terapije, različitih masaža i vežbi (kineziterapije). Učenik koji se opredeli za ovaj smer mora da poseduje snagu, kondiciju i spretnost za obavljanje velikog broja manuelnih radnji prilikom masaža i važbi. Prethodno stečeno teorijsko znanje primenjuje upotrebom različite aparature koja je zastupljena na klinikama i sve savremenija. Ovo se naročito odnosi na veliki broj elektroaparata (naizmenične struje, ultrazvuka...). Ovaj posao je usko povezan i sa upotrebom lekovitog blata, parafina, radom u bazenima (različite hidroprocedure), saunama... Stručne predmete predaju lekari specijalisti fizijatri. Mogućnost zapošljavanja FT je velika: bolnice, domovi zdravlja, klinike, instituti, zavodi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, prirodna lečilišta, saloni lepote, sportski klubovi.

     Nastavni plan za FT. Ciljevi i zadaci smera su:

 • prijem i priprema bolesnika
 • izrada plana tretmana na osnovu uputstava fizijatra, uzetih tekstova i funkcionih ispitivanja
 • sprovođenje fizikalnih procedura i jednostavnijeg kinezi - tretmana
 • sprovođenje mera zaštite zavisno od aparature koju koristi i vrste aplikovanog agensa
 • provera ispravnosti aparata
 • obuka u sprovođenju kinezi - tretmana u kućnim uslovima
 • vođenje dokumentacije

 

     Područje zapošljavanja - službe za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u zdravstvenim, banjskim, klimatskim, rekreativnim i sportskim organizacijama.

Stomatološka sestra - tehničar (SS)

   

ss

Stomatološka sestra je zanimanje koje se sastoji od aktivnog asistiranja u stomatološkoj ordinaciji u toku svih stomatoloških zahvata. Počinje prijemom pacijenata, a nastavlja se pripremanjem ili raspremanjem radnog mesta, sterilizacijom instrumenata i dezinfekcijom, mešanjem materijala, vođenjem administracije, trebovanjem materijala i održavanjem aparata. Tokom školovanja učenici ovladavaju veštinama asistiranja u svim fazama popravke zuba, vađenja zuba, zbrinjavanju oboljenja mekih tkiva, izrade mobilnih i fiksnih protetskih radova, asistiranja pri zbrinjavanju oboljenja zuba dece i lečenja ortodontskih nepravilnosti.

     Stomatološke sestre učestvuju u sprovođenju mera prevencije stomatoloških oboljenja zdravstveno-vaspitnim radom u vrtićima, predškolskim ustanovama i savetovalištima za trudnice.

     Tokom prve i druge godine pored učenja opšteobrazovnih i stručnih predmeta, vežbe iz stručnih predmeta održavaju se u školskim kabinetima. Kabinet je loše opremljen, bez stomatološke stolice, a postoji samo siromašna zaostala aparatura iz vremena školovanja zubnih tehničara u našoj školi. Nadamo se da će se ponovnom verifikacijom ovog smera i opremanjem kabineta za zubne tehničare, popraviti sveukupna situacija i za smer SS.

     U trećem i četvrtom razredu praktična nastava se izvodi na odeljenjima Klinike za stomatologiju i u Domu zdravlja. Vežbe iz infektologije, u trećem razredu, održavaju se na Klinici za infektologiju. Stručne predmete i vežbe drže diplomirani stomatolozi sa završenim različitim specijalizacijama iz ove oblasti. Mogućnosti zaposlenja su u svim stomatološkim ordinacijama.

     Nastavni plan za SS. Ciljevi i zadaci smera su:

 • prijem i priprema pacijenta za zubno - lekarske intervencije
 • priprema radnog mesta, instrumenata, medikamenata i materijala za zubno - lekarske intervencije
 • asistiranje lekaru za vreme izvođenja zubno - lekarskih intervencija
 • ukazivanje prve pomoći kod besvesnog stanja
 • pranje i sterilizacija instrumenata i materijala i kontrola sterilizacije
 • dezinfekcija instrumenata i materijala koji ne podležu sterilizaciji
 • održavanje zubno - lekarskog pribora i aparata
 • vođenje i čuvanje zubo - zdravstvene dokumentacije
 • sačinjavanje izveštaja
 • trebovanje i čuvanje potrebnog materijala, instrumenata i pribora
 • sprovođenje preventivnih mera i zdravstveno - vaspitni rad

 

     Područje zapošljavanja - stomatološka služba u zdravstvenim organizacijama.

Farmaceutski tehničar (FM)

fm     Ovo je jedno od najpopularnijih zanimanja u našoj školi. Upisuju ga učenici koji pokažu najbolje znanje na prijemnom ispitu i, uglavnom, "vukovci". Razlozi za takvu atraktivnost ovog smera leže u činjenici da je ovo relativno nov smer i da su mogućnosti za zaposlenje velike - u svim apotekarskim ustanovama i galenskim laboratorijama. Pri Medicinskom fakultetu otvorena je Farmacija, nov fakultet u Nišu, pa je time omogućeno i studiranje, što naši učenici najčešće koriste kao mogućnost posle završene srednje škole.

     FM prve dve godine stiču opšte i stručno obrazovanje kroz teorijsku i praktičnu nastavu u školskoj laboratoriji. Laboratorija u najvećoj meri zadovoljava potrebe nastave. U toku je adaptacija zgrade u kojoj će biti smeštene laboratorije farmakološke tehnologije i farmakološke hemije, kao i novi kabinet hemije. Rekonstrukcija i renoviranje će biti završeni u toku ove kalendarske godine, pa će učenici imati savršene uslove za vežbanje i rad.

     Rad FM je uglavnom manuelne prirode. Sastoji se od odmeravanja i preračunavanja supstanci od čega zavisi tačnost i preciznost izdatih lekovitih ili pomoćnih lekovitih sredstava. Blok nastava se trenutno odvija u vojnoj galenskoj laboratoriji gde su naši učenici rado prihvaćeni i uvek dobrodošli. Ova vojna ustanova je najzaslužnija za formiranje školske laboratorije i materijalno-tehničku podršku ovom smeru naše škole. Mi im se zbog toga toplo zahvaljujemo.

     Mogućnosti zaposlenja su u svim apotekama i galenskim laboratorijama (gde se direktno prave praškovi, rastvori i masti).

     Nastavni plan za FM. Ciljevi i zadaci smera su:

 • održavanje aparata i instrumenata i pribora za izradu lekovitih preparata
 • merenje, pakovanje i signiranje tipskih pakovanja
 • izvođenje farmaceutsko - tehnoloških operacija pri izradi različitih oblika lekovitih preparata
 • dopunjavanje standardnih sudova potrebnim materijalima
 • pripremanje pakovanja za ručno izdavanje
 • pripremanje aseptične komore i sterilizacija potrebnih sudova
 • prijem i smeštaj lekova i ostalih farmaceutskih preparata
 • pripremanje demineralizovane, destilovane i sterilizovane vode
 • priprema sirovina u industrijskim pogonima za izradu lekovitih preparata
 • vođenje farmaceutske administracije

 

     Područje zapošljavanja - apoteka i biljne apoteke, galenske laboratorije i industrijski pogoni za izradu lekova i parafarmaceutika i naučno - istraživačke ustanove.

Laboratorijski tehničar (LT)

    lt Zanimanje laborant ne zahteva direktan rad sa pacijentom, osim kod uzimanja materijala za analizu. Rad LT se svodi na rad u laboratoriji sa biološkim materijalom. Stalni kontakt sa biološkim materijalom zahteva spretnost, znanje i pre svega preciznost. Današnje laboratorije su kompjuterizovane i automatizovane pa LT opsužuje moderne aparate. To opsluživanje se sastoji od njihove standardizacije i rada na njima, kao i njihovog održavanja.

     Vežbe LT se izvode u školskoj laboratoriji koja najvećim delom zadovoljava potrebe nastave. Otvaranjem novih školskih laboratorija i kabineta hemije potrebe će biti zadovoljene u potpunosti. Ostale vežbe, kao i praksa realizuju se u laboratorijama Doma zdravlja, Instituta za zaštitu zdravlja i u Laboratoriji kliničkog centra.

     Posle završene srednje škole LT mogu da rade u svim zdravstvenim laboratorijama i u laboratorijama koje ispituju ispravnost životnih namirnica (one se nalaze u fabrikama gde se proizvodi hrana).

     Nastavni plan za LT. Ciljevi i zadaci smera su:

 • prijem bolesnika i uzimanje materijala za laboratorijske analize
 • neposredna priprema reagenasa, pribora i aparata za rad
 • izvođenje osnovnih biohemijskih analiza krvi, urina, fecesa i crevnih sokova
 • priprema preparata i izvođenje osnovnih bakterioloških i parazitoloških analiza
 • priprema preparata za izvođenje i izvođenje osnovnih hematoloških analiza
 • priprema i izvođenje osnovnih hemijskih i bromatoloških analiza
 • vošenje stručne dokumentacije

 

     Područje zapošljavanja - laboratorije u zdravstvenim i odgovrajućim naučno - istraživačkim ustanovama.

Medicinska sestra - vaspitač (MSV)

     Ovo je novo zanimanje u našoj školi. MSV radi u obdaništima sa zdravom decom od 1 - 3 godine, na poslovima nege i vaspitanja dece. Učestvuje aktivno u formiranju deteta, njegovih higijenskih, kulturnih i radnih navika. Povija decu, hrani ih, igra se sa njima. Takva osoba mora da voli decu i da tu svoju ljubav nesebično pruža.

     Tokom školovanja pored opšteobrazovnih predmeta MSV uči predškolsku, dečiju i opštu psihologiju. Vežbe se realizuju iz muzičke umetnosti dece ranog uzrasta, kao i iz dečije književnosti. Kabinet za vežbanje mora da sadrži klavir, ksilofone i melodike.

     Vežbe iz stručnih predmeta održavaju se u kabinetu pedijatrijskih sestara (nega deteta, povijanje, kupanje, hranjenje...). Praksa se odvija u obdaništima i na Dečijoj klinici.

     Nastavni plan za MSV. Ciljevi i zadaci smera su:

 • prijem dece u ustanovu za dečji boravak i sanitarna obrada
 • sprovođenje lične higijene dece ranog uzrasta
 • nega i ishrana dece
 • sprovođenje terapije u ustanovama za dečji boravak
 • dezinfekcija i sterilizacija opreme, igračaka i ostalog materijala
 • pripremanje dece za preventivne zdravstvene preglede i pomoć lekaru pri pregledu
 • saradnja sa roditeljima i rad na zdravstvenom vaspitanju roditelja
 • planiranje, programiranje i ostvarivanje vaspitnog rada u grupi
 • organizovanje slobodnih i usmerenih aktivnosti dece, pripremanje prostora i vaspitnog materijal za igru
 • vođenje pedagoške i zdravstvene dokumentacije

 

     Područje zapošljavanja - ustanove za boravak i socijalno zbrinjavanje dece, odmarališta i letovališta.

Kozmetički tehničar (KT)

kt     Postojala je ogromna potreba za ovim zanimanjem, zato što se ovim poslom bave uglavnom lica sa završenim tromesečnim kursom, bez dovoljno znanja i umenja da ga dobro rade. Atraktivnost ovog zanimanja je velika kao i mogućnosti zaposlenja.

     U cilju dobrog obrazovanja i osavremenjavanja nastave nabavljena je nova i savremena oprema za formiranje kabineta KT. Praktična nastava odvijaće se u Kući lepote Doma zdravlja, na Dermatološkoj klinici i na Hirurgiji - odeljenju plastične hirurgije. Nastavu iz stručnih predmeta vodiće viši fizioterapeuti, lekari dermatolozi i specijalisti plastične hirurgije.

     Nastavni plan za KT. Ciljevi i zadaci smera su:

 • prijem pacijenata i priprema za rad
 • određivanje obima i vrste tretmana
 • obavljanje kozmetičkog tretmana normalne, senilno - atrofične i diseborične kože
 • nega i masaža tela, manuelna i aparaturna
 • priprema i aplikacija hidroprocedura i pakovanja
 • priprema i aplikacija fototerapije
 • priprema i izvođenje elektroterapijskih procedura
 • proprema i asistiranje pri elektrodepilaciji i dijatermokoagulaciji
 • primena krioterapeutika
 • tretman celulita
 • sterilizacija pribora i instrumenata
 • priprema kozmetičkih materijal i učešće u izradi kozmetičkih preparata
 • rad na zdravstvenom vaspitanju u domenu nege i higijene kože

 

     Područje zapošljavanja - zdravstvene organizacije i instituti za ličnu higijenu i medicinsku kozmetologiju, odeljenje za prodaju kozmetičkih preparata i savetovališta za negu lica i tela i industrija kozmetičkih preparata.

psPedijatrijska sestra - tehničar (PS)

     Pedijatrijska sestra - tehničar stiče znanje o negovanju i lečenju, kako bolesne, tako i zdrave dece. Pedijatrijska sestra je obučena da prati rast i razvoj dece, da pruža savete roditeljima u procesu zaštite i očuvanja zdravlja dece. U toku školovanja, pored stručnog znanja, stiče i znanje za izvođenje mnogih higijensko - tehničkih radnji. Učencii se osposobljavaju za rad na dečijim odeljenjima svih ustanova koje se bave prevencijom i lečenjem dece.

     Područje zapošljavanja - u dečijim dispanzerima domova zdravlja, klinikama, bolnicama i institutima u oblasti prevencije i lečenja.