Digitalno nasilje - prevencija i reagovanje

     Priručnik Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje namenjen je učenicama i učenicima, nastavnicama i nastavnicima, roditeljima, kao i svima koji rade na zaštiti dece i mladih od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

     Kontinuiran  razvoj  informaciono-komunikacionih  tehnologija,  kao i  sve  veća  dostupnost  interneta  mladima,  omogućili  su  nove  vidove učenja,  zabave,  komuniciranja,  ali  i  nove  vrste  rizika  i  nasilja.  Stoga su poslednjih godina, pogotovu na međunarodnom planu, pokrenute brojne inicijative kojima se regulišu prava dece i mladih u digitalnom svetu.

     Iako   znamo   da   korišćenje   interneta   može   da   ima   pozitivan uticaj   na   celokupni   razvoj   mladih,   omogućavajući   im   sticanje digitalnih   veština   neophodnih   za   život   u   21.   veku,   činjenica je   da   mladima   nedostaju   veštine   konstruktivnog   korišćenja interneta  i  zaštite  od  potencijalnih  rizika  i  nasilja  na  internetu.

     Kako  je  digitalna  komunikacija  gotovo  svakodnevni  vid  komunikacije današnjih učenika i učenica, važno je da razumemo na koje sve načine, i pod kojim uslovima, digitalno nasilje može da ostavi ozbiljne emocionalne, psihičke  i  socijalne  posledice  na  sve  osobe  koje  su  mu  izložene.

     U ovom priručniku cilj nam je da sagledamo kako sve osobe koje su uključene u  obrazovno-vaspitni  proces  mogu  da  doprinesu  bezbednosti  učenika/ca  na  internetu  i  da  budu  adekvatna  podrška  i  oslonac  za  preuzimanje odgovornosti učenika/ca za sopstveno ponašanje i reputaciju na internetu.

Priručnik možete pogledati na ovom linku.